วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

MED 626305 การบริหารวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา Academic Administration and Quality Assurance

รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา    มหาวิทยาลัยปทุมธานี
คณะ / ภาควิชา      บัณฑิตวิทยาลัย


1. รหัสและชื่อรายวิชา
MED 626305   การบริหารวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
Academic Administration and Quality Assurance
2. จำนวนหน่วยกิต หรือจำนวนชั่วโมง
3(3-0-6)
3. หลักสูตรและประเภทรายวิชา
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
        หมวดวิชาเอก (วิชาเอกบังคับ)
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
        อาจารย์ ดร.เลอลักษณ์  โอทกานนท์
        Vru_combkk@hotmail.com     เบอร์ติดต่อ  089-244-3523
5. ภาคการศึกษา/ ชั้นปีที่เรียน
        ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2553
6. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1.  เพื่อให้นักศึกษาสามารถอธิบายบทบาทของผู้บริหารในการบริหารวิชาการและการประกันคุณภาพได้
2.  เพื่อให้นักศึกษาสามารถส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพงานวิชาการได้
3.  เพื่อให้นักศึกษาสามารถอธิบายระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาได้
4.  เพื่อให้นักศึกษาสามารถยกตัวอย่างปัญหาอุปสรรคและเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาการประกันคุณภาพการศึกษาได้
7. คำอธิบายรายวิชา
บทบาทของผู้บริหารในการบริหารวิชาการและการประกันคุณภาพ ประกอบด้วย หลักการ กระบวนการ และเทคนิคการบริหารงานวิชาการ โครงสร้างการบริหารงานวิชาการ การพัฒนาหลักสูตรและการสอน การบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การส่งเสริมและการพัฒนาคุณภาพวิชาการ การนิเทศการศึกษา ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา การสร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหาการประกันคุณภาพการศึกษา

8. แผนการสอน
สัปดาห์ที่
หัวข้อ /รายละเอียด
จำนวนชั่วโมง
กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้
ผู้สอน
1
- แนะนำรายวิชา
- กิจกรรมการมีวิสัยทัศน์
- ภาพรวมของรายวิชา
6
บรรยายประกอบสื่อนำเสนอ, ใบงาน
ดร.เลอลักษณ์  โอทกานนท์
2
- การวางแผนงานวิชาการ:หลักการ กระบวนการ และเทคนิคการบริหารงานวิชาการ
- โครงสร้างการบริหารงานวิชาการ
6
บรรยายประกอบสื่อนำเสนอ, อภิปรายหัวข้อ
ดร.เลอลักษณ์  โอทกานนท์
3
- การพัฒนาหลักสูตรและการสอน
- การบริหารหลักสูตร
6
บรรยายประกอบสื่อนำเสนอ, อภิปรายหัวข้อ
ดร.เลอลักษณ์  โอทกานนท์
4
- สอบกลางภาค
- การจัดการเรียนการสอน
- การส่งเสริมและการพัฒนาคุณภาพวิชาการ
6
บรรยายประกอบสื่อนำเสนอ, อภิปรายหัวข้อ
ดร.เลอลักษณ์  โอทกานนท์
5
- การนิเทศการศึกษาและพัฒนาการเรียนการสอน
6
บรรยายประกอบสื่อนำเสนอ, อภิปรายหัวข้อ
ดร.เลอลักษณ์  โอทกานนท์
6
- การประกันคุณภาพการศึกษา: การสร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา
- ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหาการประกันคุณภาพการศึกษา
6
บรรยายประกอบสื่อนำเสนอ, อภิปรายหัวข้อ
ดร.เลอลักษณ์  โอทกานนท์
7
- นำเสนองาน
6
นำเสนองาน
ดร.เลอลักษณ์  โอทกานนท์
8
- นำเสนองาน
- สอบปลายภาค
6
นำเสนองาน
ดร.เลอลักษณ์  โอทกานนท์


9. การประเมินผลการเรียนรู้
        คะแนนระหว่างภาค             70  คะแนน
                - สอบกลางภาค         30  คะแนน
                - การนำเสนองาน      30  คะแนน
                - การเข้าชั้นเรียน       10  คะแนน
        คะแนนสอบปลายภาค         30  คะแนน
10. เอกสารประกอบการสอน
1.  สมาน อัศวภูมิ. 2551. การบริหารการศึกษาสมัยใหม่: แนวคิด ทฤษฎี และการปฏิบัติ. พิมพ์ครั้งที่ 4. อุบลราชธานี: อุบลกิจออฟเซทการพิมพ์.
2.  ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์. 2546. การนิเทศการสอน. กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมกรุงเทพ.
3.  รุ่ง แก้วแดง. 2544. ประกันคุณภาพการศึกษา: ทุกคนทำได้ไม่ยาก. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช.
4.  สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ. 2552. ชุดพัฒนาการเรียนรู้สำหรับพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา หลักสูตร การมีวิสัยทัศน์ หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง การกำหนดวิสัยทัศน์ของตนเอง (ฉบับปรับปรุง). กรุงเทพฯ : มปท.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น